+420 775 655 627

Srovnání ERP systémů

Matouš Vávra – 23/05/2024
Srovnání ERP systémů

Obsah

Co je ERP systém

ERP systém, známý také jako Enterprise Resource Planning, je software sloužící k integraci a automatizaci klíčových firemních procesů, včetně účetnictví, správy zásob, prodeje a lidských zdrojů. Tyto systémy zvyšují efektivitu, integrují data a zlepšují rozhodování poskytováním jednotné platformy pro efektivní správu různých procesů ve firmě.

Přínosy ERP systémů

Pro moderní podniky jsou nezbytné ERP systémy, také nazývané Enterprise Resource Planning, které umožňují zvýšit efektivitu, integraci dat a zlepšit rozhodovací procesy. Pojďme se detailněji podívat na hlavní výhody a přínosy ERP systémů a jak mohou proměnit vaše podnikání.

Zvýšení efektivity: Schopnost zvýšit efektivitu podnikových procesů je jednou z hlavních výhod ERP systémů. Snižuje potřebu manuální práce a minimalizuje lidské chyby automatizace rutinních úkolů, jako je účetnictví, fakturace, správa zásob a plánování výroby. Zvyšuje se tím nejen produktivita zaměstnanců, ale také dochází k urychlování zpracování úkolů, což umožňuje rychlejší reakce na měnící se tržní podmínky. ERP systémy rovněž zajistí konzistentní zpracování informací, což přispěje ke zvýšení kvality a spolehlivosti dat.

Integrace a správa dat: Data z různých oddělení a procesů jsou integrována do jednoho centrálního systému pomocí ERP systémů. To znamená, že informace jsou snadno k dispozici a aktualizované, což usnadňuje správu a analýzu dat. Finance, prodej, nákup, skladování a výroba mohou být propojeny tak, že zajišťují aktuálnost a konzistenci dat ve všech částech podniku. Tato integrace umožňuje lepší koordinaci mezi odděleními a minimalizuje riziko duplicitních dat nebo nesouladů, jež by mohly vést k chybným rozhodnutím.

Lepší přehled a rozhodování: Manažerům a týmům umožňuje centralizovaný systém získat ucelený pohled na podnikové operace. Analytické nástroje poskytované ERP systémy umožňují provádět hlubší analýzu dat a identifikovat trendy a vzorce. Abychom mohli rozhodovat informovaněji, potřebujeme přesné a aktuální informace. Jako příklad, když vznikne problém ve výrobním procesu, může ERP systém rychle identifikovat zdroj problému a navrhnout možné řešení. Doba výpadku a ztráta produktivity jsou minimalizovány.

Přehled o informacích uvnitř firmy: Tok informací mezi různými odděleními je zlepšován pomocí ERP systémů. Všechny části podniku jsou synchronizovány, takže se informace mohou pohybovat bez překážek a pracují efektivněji. Na příklad, týmu prodeje jsou informace o zásobách okamžitě dostupné, což umožňuje lepší plánování a servis pro zákazníky. Tento přehled umožňuje všem oddělením přístup k relevantním informacím, což podporuje spolupráci a zvyšuje celkovou efektivitu podniku.

Flexibilita a škálovatelnost modulů: Systémy ERP jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a škálovatelné, což je pro růst a adaptaci podniku nezbytné. ERP systém může růst společně s vaším podnikáním, přidávat nové funkce a moduly dle potřeby, jak se budete rozvíjet. Flexibilita znamená, že můžete upravit systém specifickým požadavkům vašeho podniku a neustále ho vylepšovat a aktualizovat. ERP systém může snadno integrovat nové lokality a zajistit, že všechny procesy zůstanou konzistentní a efektivní například při rozšiřování operací firmy do nových geografických oblastí.

Zlepšení zákaznického servisu: Zlepšení zákaznického servisu může být významně ovlivněno pomocí ERP systémů. Shromažďování informací o zákaznících, objednávkách a interakcích dohromady umožňuje rychlejší a přesnější reagování na dotazy a požadavky zákazníků. CRM systémy (Customer Relationship Management), které jsou často součástí ERP, pomáhají sledovat historii zákazníků a umožňují tak personalizovaný a proaktivní přístup. K tomu může dojít k vyšší spokojenosti zákazníků a loajalitě, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch podniku.

Snížení nákladů: Zavedení ERP systému může způsobit pokles provozních nákladů. Minimalizace potřeby manuální práce a snižování chybovosti pomocí automatizace a optimalizace procesů vede k úspoře nákladů. Sloučení dat do jednoho systému také zmenšuje náklady na údržbu více samostatných systémů a zjednodušuje IT infrastrukturu. Dále mohou ERP systémy přispět k optimalizaci zásob a výroby, čímž dochází ke zlepšení řízení skladových zásob a snížení nákladů na skladování.

Zajištění souladu s předpisy: Podniky mohou pomocí ERP systémů zajistit soulad s různými právními a regulačními požadavky. Sledování a zaznamenávání klíčových informací systémy mohou provádět k účelům auditu a dodržování předpisů. Například, automatizací procesů souvisejících s finančními výkazy, DPH nebo bezpečností práce mohou ERP systémy minimalizovat riziko nesouladu a potenciálních sankcí.

Zlepšení komunikace a spolupráce: Lepší komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci a odděleními podporují ERP systémy. Snadný přístup k důležitým datům a dokumentům je umožněn centralizovaným úložištěm informací, což usnadňuje spolupráci na projektech a úkolech. Díky tomuto zvýšenému toku informací jsou všechny části podniku na stejné stránce a mohou účinně spolupracovat k dosažení společných cílů.

Podpora pro strategické plánování: Nástroje pro strategické plánování a předvídání budoucnosti jsou poskytovány ERP systémy. Podnikům umožňuje analýza historických dat a současných trendů vytvářet přesnou přepověď a plánovat budoucí rozvoj. Dovednost předvídání a plánování může být klíčová pro udržení konkurenceschopnosti a dosažení dlouhodobého růstu.

 

Srovnání ERP systémů

Funkce / Systém AutoERP Oracle SAP Microsoft Dynamics Helios Creatio K2
Open Source ✔️
Neomezený růst ✔️ ✔️️️ ✔️ ✔️
No-Code Platforma ✔️ ✔️️ ✔️ ✔️
Zkušební verze (DEMO) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️️ ✔️ ✔️
Uživatelská Přívětivost ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Flexibilita a Přizpůsobení ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Integrace s Dalšími Systémy ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Podpora Průmyslových Specifikací ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Cena ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Implementační Doba ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
Škálovatelnost ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
Podpora Mobilních Zařízení ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️️ ✔️ ✔️
Zákaznické Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐

Výhody a nevýhody jednotlivých ERP systémů

 

AutoERP

Systém AutoERP od společnosti Apertia je navržen pro efektivní řízení podnikových procesů s automatizací rutinních úkolů a snadnou integrací s existujícími systémy. Díky pokročilým analytickým nástrojům poskytuje detailní přehledy a reporty pro lepší rozhodování. Jeho modulární architektura umožňuje přizpůsobení a rozšíření podle potřeb podniku, což ho činí ideálním řešením pro firmy hledající flexibilní ERP systém podporující růst a inovace.

 

Výhody

 • Automatizace rutinních úkolů: Snižuje administrativní zátěž a zvyšuje efektivitu zaměstnanců.
 • Snadná integrace: Umožňuje hladký přechod z existujících systémů bez významného narušení provozních aktivit.
 • Pokročilé analytické nástroje: Nabízí detailní přehledy a reporty, které pomáhají při informovaném rozhodování.
 • Modulární architektura: Poskytuje flexibilitu a možnost přizpůsobení podle specifických potřeb podniku, což usnadňuje rozšíření funkcionalit.
 • Podpora růstu a inovací: Systém je navržen tak, aby podporoval růst podniku a zavádění nových technologií a procesů.

Nevýhody

 • Potenciální složitost: Modulární architektura, může být složitá na správu a vyžadovat specializované znalosti.
 • Závislost na technické podpoře: Firmy mohou být závislé na technické podpoře společnosti.
 • Potřeba pravidelných aktualizací: Nutnost pravidlené aktualizace pro optimální fungování.

 

Oracle

ERP systém Oracle je komplexní řešení specializované na efektivní řízení podnikových procesů. Specificky integruje oblasti jako finance, lidské zdroje, výrobu a dodavatelský řetězec do jedné platformy. Vyniká pokročilými analytickými nástroji, které pomáhají optimalizovat provozní činnosti. Je vysoce škálovatelný a vhodný pro organizace všech velikostí.

 

Výhody

 • Komplexní integrace: Integruje klíčové oblasti podnikání do jedné platformy, což zajišťuje efektivní řízení podnikových procesů.
 • Pokročilé analytické nástroje: Systém nabízí robustní analytické nástroje, které podporují optimalizaci provozních činností a informované rozhodování.
 • Bezpečnost a inovace: Oracle ERP využívá nejmodernější technologie a bezpečnostní opatření, aby podporoval inovace a ochranu citlivých dat.
 • Flexibilita a přizpůsobitelnost: Nabízí širokou škálu modulů a funkcionalit, přizpůsobitelných podle specifických potřeb jednotlivých podniků.

Nevýhody

 • Vysoké náklady na implementaci: Počáteční investice do nasazení systému a školení zaměstnanců mohou být značné.
 • Komplexita systému: Systém může být složitý na správu a vyžaduje odborné znalosti pro plné využití jeho funkcionalit.
 • Náklady na údržbu a aktualizace: Pravidelné aktualizace a údržba mohou představovat další náklady a časové nároky.

 

SAP

ERP systém SAP je globálně uznávané řešení pro řízení podnikových procesů. Integruje finance, logistiku, výrobu, lidské zdroje a zákaznické vztahy do jedné platformy. Je známý svou robustností a flexibilitou, přizpůsobující se potřebám různých podniků. Nabízí pokročilé analytické nástroje podporující informované rozhodování. SAP ERP pomáhá firmám zlepšovat efektivitu, snižovat náklady a udržovat konkurenční výhodu.

 

Výhody

 • Robustnost a spolehlivost: SAP je známý svou stabilitou a spolehlivostí.
 • Pokročilé analytické nástroje: SAP nabízí sofistikované analytické nástroje pro informované rozhodování.
 • Neustálé inovace: SAP pravidelně aktualizuje své produkty a přináší nové funkce a technologie.

Nevýhody

 • Složitost implementace: Implementace SAP může být složitá a vyžaduje pečlivé plánování.
 • Potřeba odborného školení: Zaměstnanci potřebují školení na efektivní využití systému.
 • Vysoké náklady: Implementace a provoz SAP může být finančně náročný.

 

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics je komplexní ERP systém, jež usnadňuje efektivní řízení podnikových procesů. Díky své robustnosti a flexibilitě poskytuje firmám širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení podle konkrétních potřeb a odvětví. Jeho integrace s dalšími produkty Microsoftu a moderní uživatelské rozhraní přispívají k optimalizaci provozu a zlepšení výkonnosti podniku.

 

Výhody

 • Komplexní funkcionality: Poskytuje širokou škálu funkcí pro efektivní řízení podnikových procesů.
 • Flexibilita a přizpůsobitelnost: Umí se přizpůsobit specifickým potřebám a odvětvím podniku.
 • Integrace s produkty Microsoftu: Nabízí synergii s dalšími produkty Microsoftu, což usnadňuje uživatelskou zkušenost a provozní efektivitu.

Nevýhody

 • Náklady na licenci a implementaci: Může být finančně náročný, zejména pro menší firmy.
 • Složitost implementace: Vyžaduje pečlivé plánování a odborné znalosti.

 

Helios

Systém Helios je komplexní řešení pro efektivní řízení podnikových procesů, nabízející širokou škálu funkcí pro správu financí, výroby, obchodu a lidských zdrojů. Jeho modularita umožňuje přizpůsobení specifickým potřebám každého podniku a odvětví, zatímco uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje práci s systémem. S dlouholetou historií a stabilním provozem je Helios osvědčeným řešením pro firmy hledající spolehlivý ERP systém.

 

Výhody

 • Komplexní pokrytí: Nabízí širokou škálu funkcí pro správu financí, výroby, obchodu a lidských zdrojů.
 • Modularita: Jeho modulární struktura umožňuje přizpůsobení specifickým potřebám každého podniku a odvětví.
 • Uživatelské rozhraní: Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, což usnadňuje práci s systémem.

Nevýhody

 • Omezená integrace: Může mít omezené možnosti integrace s jinými systémy a platformami.
 • Závislost na dodavateli: Firma může být závislá na technické podpoře od dodavatele Heliosu při řešení problémů a údržbě systému.
 • Omezené inovace: Může se vyskytnout omezení v inovacích a aktualizacích systému ve srovnání s jinými ERP systémy.

 

Creatio

ERP systém Creatio je moderní řešení zaměřené na automatizaci podnikových procesů, integrující řízení prodeje, marketingu a služeb do jedné platformy. Díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní a robustnímu systému workflow umožňuje firmám rychle přizpůsobit a optimalizovat procesy podle jejich potřeb. S pokročilými nástroji pro analýzu a správu dat poskytuje Creatio cenné insights pro zlepšení výkonnosti a růstu podniku.

 

Výhody

 • Automatizace podnikových procesů: Silný důraz na automatizaci zefektivňuje řízení prodeje, marketingu a služeb.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní: Snadno ovladatelné rozhraní umožňuje rychlé přizpůsobení a optimalizaci procesů.
 • Rychlá implementace: Díky cloudové architektuře a předpřipraveným modulům umožňuje rychlé nasazení a spuštění.

Nevýhody

 • Omezená přizpůsobitelnost: Může mít omezené možnosti přizpůsobení pro specifické nebo velmi unikátní potřeby některých podniků.
 • Závislost na platformě: Vyžaduje přizpůsobení se specifickým technologiím a platformám Creatio, což může být náročné pro některé firmy.
 • Omezená offline funkcionalita: Vzhledem k tomu, že je Creatio primárně cloudové řešení, může mít omezenou funkcionalitu při absenci internetového připojení.

 

K2

ERP systém K2 je komplexní řešení určené pro efektivní řízení podnikových procesů, zahrnující oblasti jako finance, výroba, skladování a lidské zdroje. Systém je známý svou flexibilitou a schopností přizpůsobit se specifickým potřebám různých odvětví. Díky pokročilým analytickým nástrojům a uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje K2 optimalizovat výkon podniku a podporovat růst.

 

Výhody

 • Flexibilita: Vysoce přizpůsobitelný specifickým potřebám různých odvětví.
 • Komplexní funkcionality: Pokrývá široké spektrum podnikových procesů, včetně financí, výroby, skladování a lidských zdrojů.
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Zajišťuje snadné ovládání a rychlou adopci mezi zaměstnanci.

Nevýhody

 • Časově náročné školení: Zaměstnanci mohou potřebovat delší čas na zaškolení a osvojení všech funkcí systému.
 • Možné problémy s aktualizacemi: Při aktualizacích systému mohou nastat problémy, které vyžadují odborný zásah.
 • Komplexita systému: Široká škála funkcionalit může být pro některé menší nebo méně technologicky vyspělé firmy příliš složitá.

Implementace a přizpůsobení ERP systémů

 

Implementační doba

Implementační doba ERP systémů může výrazně kolísat v závislosti na několika faktorech, jako je velikost a složitost organizace, požadované přizpůsobení systému, integrace s jinými systémy, školení zaměstnanců a další specifické požadavky zákazníka. Z tohoto důvodu je těžké určit přesně čas, jak dlouho zabere implementace do firmy.

 

AutoERP

 • Implementační doba: 6 měsíců až 1 rok
 • Popis: AutoERP je specializovaný na velké firmy a korporáty. Díky této orientaci může být implementace složitější a náročnější na přizpůsobení a integraci.

Oracle

 • Implementační doba: 6 měsíců až 2 roky
 • Popis: Oracle ERP Cloud je robustní systém vhodný pro velké podniky. Doba implementace je často delší kvůli potřebě rozsáhlého přizpůsobení a integrace s dalšími systémy.

SAP (např. S/4HANA)

 • Implementační doba: 6 měsíců až 2 roky
 • Popis: SAP ERP je komplexní systém využívaný velkými organizacemi. Doba implementace závisí na složitosti požadovaných úprav a integrací.

Microsoft Dynamics

 • Implementační doba: 3 až 12 měsíců
 • Popis: Microsoft Dynamics 365 je modulární systém, který může být rychle implementován ve středně velkých firmách díky své flexibilitě a široké nabídce předpřipravených modulů.

Helios

 • Implementační doba: 3 až 9 měsíců
 • Popis: Helios je oblíbený v regionu střední a východní Evropy. Je často využíván středně velkými podniky a nabízí lokalizované řešení, což může urychlit implementaci.

Creatio

 • Implementační doba: 2 až 6 měsíců
 • Popis: Creatio je známý svou rychlou implementací díky zaměření na low-code platformu, což umožňuje rychlé přizpůsobení a nasazení.

K2

 • Implementační doba: 3 až 9 měsíců
 • Popis: K2 nabízí low-code a no-code řešení pro automatizaci obchodních procesů, což může urychlit implementaci v porovnání s tradičními ERP systémy.

Porovnání cen ERP systémů

 

AutoERP

Systém AutoERP má dohromady 5 plánů, které si můžete pořídit. Mezi ně patří: Free, Basic, Standard, Maxi a Premium. AutoERP je z ostatních systémů jeden z víc cenově přívětivějších, který v odrazu na jeho cenu poskytuje doopravdy kvalitní služby.

 • Basic: 3 000 Kč
 • Standard: 5 000 Kč
 • Maxi: 8 000 Kč
 • Premuim: Na míru

Oracle

Tento ERP systém nemá přímé plány, které by zahrnovali určité služby jako třeba AtuoERP, naopak za určité služby má konkŕétní ceny. Ceny služeb se pohybují přibližně od 2 000 Kč do 7 000 Kč, záleží na konkrétní službě.

Příklad celkových nákladů

Pro malou až středně velkou firmu s 20 uživateli, která by chtěla využít základní finanční management a řízení projektů, mohou být měsíční náklady přibližně následující:

 • Finanční management: 3 991 Kč x 20 uživatelů = 79 835 Kč měsíčně.
 • Řízení projektů: 2 281 Kč x 20 uživatelů = 45 620 Kč měsíčně.
 • Celkem: 125 455 Kč měsíčně.

 

SAP

SAP ERP systém, má několik modůlů a funkcionalit, proto je těžké přesně určit jeho cenu. Pojďme si teda přestavit dva moduly a jejich ceny. 

 

SAP S/4HANA Cloud

 
Předplatné:
 • Professional User: Přibližně 2 068 Kč  za uživatele měsíčně. 
 • Functional User: Přibližně 1 254 Kč za uživatele měsíčně.
 • Productive User: Přibližně 726 Kč za uživatele měsíčně.
Jednorázové licence
 • On-Premise: Jednorázová licence pro SAP S/4HANA On-Premise se může pohybovat od 70 400 Kč do 165 000 Kč za uživatele.

 

 

SAP Buisness One

 

Předplatné

 • Cloud: Ceny za SAP Business One Cloud začínají přibližně na 2 200 Kč za uživatele měsíčně.
Jednorázová licence
 • On-Premise: SAP Business One On-Premise licence může začínat od 30 800 Kč za uživatele.

 

Microsoft Dynamics

Ceny ERP systému Microsoft Dynamics se pohybují na bázi funkce, kterou pro chod firmy potřebujete. Pro malé a střední podniky má ale obecný plán, odděleně s Customer Service a Sales.

 

Předplatné

 
Buisness
 • Buisness Central Essentials: od 1 540 Kč za uživatele.
 • Buisness Central Professional: od 2 200 Kč za uživatele.
Customer Service
 • Customer Service Professional: 1 100 Kč za uživatele.
Sales
 • Sales Profesional: 1 430 Kč za uživatele.

 

Helios

ERP systém Helios má na výběr jak pro malé podniky, tak pro střední, velké podniky a korporace.

 

Helios Orange (pro střední a větší firmy)

 
Jednorázová licence
 • Základní modul: Cena základní licence může začínat kolem 30,000 až 50,000 CZK za uživatele.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může stát mezi 10,000 až 30,000 CZK, v závislosti na funkcionalitě.
Předplatné
 • Základní modul: Přibližně 1,000 až 2,500 CZK za uživatele měsíčně.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může přidat přibližně 500 až 1,500 CZK za uživatele měsíčně.

 

 

Helios Green (pro velké firmy a korporace)

 

Jednorázová licence

 • Základní modul: Cena základní licence může začínat kolem 50,000 až 100,000 CZK za uživatele.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může stát mezi 20,000 až 50,000 CZK, v závislosti na funkcionalitě.

Předplatné

 • Základní modul: Přibližně 2,000 až 4,000 CZK za uživatele měsíčně.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může přidat přibližně 1,000 až 2,500 CZK za uživatele měsíčně.

 

 

Helios Easy (pro malé firmy)

 

Jednorázová licence
 • Základní modul: Cena základní licence může začínat kolem 10,000 až 20,000 CZK za uživatele.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může stát mezi 5,000 až 15,000 CZK, v závislosti na funkcionalitě.
Předplatné
 • Základní modul: Přibližně 500 až 1,500 CZK za uživatele měsíčně.
 • Rozšířené moduly: Každý další modul může přidat přibližně 250 až 1,000 CZK za uživatele měsíčně.

 

Creatio

ERP systém Creatio má možnost tří licencí, které si můžete předplatit. Bohužel ERP systém Creatio nemá jednorázové licence, tudíž jediná možnost zakoupení je předplatné. Do licencí ale nespadá Sales, Marketing ani Service, za ty si budete muset doplatit další částku.

 

Licence

 • Growth: 567 Kč
 • Enterprise: 1 249 Kč
 • Unlimited: 1 930 Kč

Produkty

 • Sales: 340 Kč
 • Marketing: 340 Kč
 • Service: 340 Kč

 

K2

ERP systém K2 nemá přímé ceny licencí na jejich webu, protože se určují individuálně  na základě potřeby podniku. Pro zjištění přesné ceny je třeba kontaktovat přímo společnost K2. Každopádně ERP systém K2 poskytuje jak předplatné, tak jednorázové zakoupení licence.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita podpory jednotlivých ERP systémů

Kvalita podpory ERP systémů je klíčovým faktorem při jejich výběru a implementaci. Níže jsou uvedeny hodnocení kvality podpory pro jednotlivé ERP systémy:

 

AutoERP

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • Apertia poskytuje kvalitní podporu pro AutoERP, zaměřenou na velké firmy a korporace. Společnost nabízí rozsáhlou konzultantskou podporu, školení a technickou pomoc, což zajišťuje, že klienti mají potřebné zdroje pro úspěšnou implementaci a provoz.

 

Oracle

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • Oracle je známý svou silnou zákaznickou podporou, která zahrnuje 24/7 technickou podporu, rozsáhlou dokumentaci, online vzdělávací programy a komunitní fóra. Oracle také nabízí specializované konzultanty a služební partnery pro pomoc s implementací a přizpůsobením.

 

SAP (např. S/4HANA)

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • SAP poskytuje velmi kvalitní podporu, včetně 24/7 technické pomoci, přístupu k rozsáhlým znalostním bázím, školení a certifikací. SAP také nabízí přístup ke globální síti partnerů a konzultantů, kteří mohou pomoci s implementací a optimalizací systému.

 

Microsoft Dynamics

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • Microsoft nabízí kvalitní podporu pro Dynamics 365, včetně technické podpory, rozsáhlé dokumentace, online školení a komunitních fór. Microsoft má také silnou síť partnerů, kteří poskytují konzultantské služby a podporu při implementaci.

 

Helios

 • Kvalita podpory: Středně vysoká
 • Helios poskytuje solidní podporu, která zahrnuje technickou pomoc, školení a konzultantské služby. Podpora je často lokalizovaná, což je výhodné pro uživatele ve střední a východní Evropě. Kvalita podpory může být méně rozsáhlá ve srovnání s globálními ERP systémy, ale je stále velmi užitečná.

 

Creatio

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • Creatio nabízí vynikající podporu, včetně 24/7 technické pomoci, rozsáhlé dokumentace, školení a přístupu k online komunitám. Díky své low-code platformě poskytuje Creatio také silnou podporu pro přizpůsobení a vývoj aplikací.

 

K2

 • Kvalita podpory: Vysoká
 • K2 poskytuje vysokou kvalitu podpory, včetně technické pomoci, školení a konzultantských služeb. Systém nabízí také rozsáhlou dokumentaci a přístup k uživatelským komunitám. K2 má silnou síť partnerů, kteří mohou pomoci s implementací a přizpůsobením systému.

 

Shrnutí

Pro moderní podnikání jsou nezbytné ERP systémy, protože pomáhají propojovat a automatizovat klíčové procesy, zlepšují efektivitu a poskytují lepší pohled pro rozhodování. Výběr správného systému závisí na konkrétních potřebách společnosti, jejím rozsahu a finančním plánu. AutoERP je skvělou volbou díky otevřené platformě, flexibilitě a neměnné ceně za uživatele, což činí AutoERP atraktivním pro mnoho podnikatelů.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.