Instalace AutoERP / AutoCRM na vlastní server Debian

Níže je uveden krok za krokem návod, jak nainstalovat aplikaci AutoCRM na server s použitím webového serveru Apache 2.4 a databázového systému MariaDB. Tento návod je psán pro systém Linux s použitím balíčkovacího systému apt, což je běžné pro distribuce jako Debian nebo Ubuntu.

 

Krok 1: Instalace Apache

Otevřete terminál a spusťte následující příkazy pro instalaci Apache:


sudo apt update
sudo apt install apache2

Po instalaci by měl být Apache automaticky spuštěn. Můžete zkontrolovat stav služby příkazem:


sudo systemctl status apache2

Krok 2: Instalace MariaDB

Instalujte MariaDB, což je volně dostupný fork MySQL, pomocí následujících příkazů:


sudo apt install mariadb-server

Po instalaci spusťte bezpečnostní skript, který odstraní některé nebezpečné výchozí hodnoty a zabezpečí databázový server:


sudo mysql_secure_installation

Během tohoto procesu budete vyzváni k nastavení hesla pro uživatele root MariaDB, odstranění anonymních uživatelů, zakázání vzdáleného přihlášení root a odstranění testovací databáze.

Krok 3: Vytvoření databáze a uživatele pro AutoCRM

Přihlaste se do MariaDB a vytvořte databázi společně s uživatelem pro AutoCRM:


sudo mysql -u root -p

V MariaDB konzole spusťte:


CREATE DATABASE autocrm_db;
CREATE USER 'autocrm_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON autocrm_db.* TO 'autocrm_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Nezapomeňte nahradit your_password silným heslem.

 

Krok 4: Instalace PHP a potřebných rozšíření

AutoCRM vyžaduje PHP a několik PHP rozšíření. Nainstalujte je pomocí následujících příkazů:


sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-json php-curl php-zip php-imap php-xml php-mbstring

 

Krok 5: Stáhněte a nastavte AutoCRM

Stáhněte AutoCRM:


cd /var/www/html
sudo wget [link vám byl poslán emailem]

Rozbalte stáhnutý soubor:


sudo apt install unzip
sudo unzip AutoCRM.zip
sudo mv AutoCRM.zip autocrm

Nastavte správná oprávnění pro adresář AutoCRM:


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/autocrm
sudo chmod -R 755 /var/www/html/autocrm

 

Krok 6: Konfigurace Apache pro AutoCRM

Vytvořte nový konfigurační soubor pro AutoCRM v Apache:


sudo nano /etc/apache2/sites-available/autocrm.conf

Vložte do souboru následující konfiguraci:


<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/html/autocrm
ServerName yourdomain.com
<Directory /var/www/html/autocrm>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Nezapomeňte nahradit admin@yourdomain.com a yourdomain.com vašimi skutečnými údaji.

Aktivujte novou konfiguraci a přepište mod_rewrite:


sudo a2ensite autocrm.conf
sudo a2enmod rewrite

Restartujte Apache, aby se změny projevily:


sudo systemctl restart apache2

 

Krok 7: Dokončení instalace AutoCRM

Nyní můžete dokončit instalaci AutoCRM otevřením webového prohlížeče a přístupem k http://yourdomain.com (nebo http://localhost/autocrm, pokud instalujete lokálně). Postupujte podle pokynů průvodce instalací na obrazovce, kde zadáte údaje databáze a vytvoříte administrátorský účet.

Tímto je instalace AutoCRM dokončena. Ujistěte se, že jste provedli všechny kroky správně a že máte zálohovaná všechna důležitá data než začnete s instalací.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.