+420 775 655 627

Instalace AutoERP / AutoCRM na vlastní server Debian

Níže je uveden krok za krokem návod, jak nainstalovat aplikaci AutoCRM na server s použitím webového serveru Apache 2.4 a databázového systému MariaDB. Tento návod je psán pro systém Linux s použitím balíčkovacího systému apt, což je běžné pro distribuce jako Debian nebo Ubuntu.

 

Krok 1: Instalace Apache

Otevřete terminál a spusťte následující příkazy pro instalaci Apache:


sudo apt update
sudo apt install apache2

Po instalaci by měl být Apache automaticky spuštěn. Můžete zkontrolovat stav služby příkazem:


sudo systemctl status apache2

Krok 2: Instalace MariaDB

Instalujte MariaDB, což je volně dostupný fork MySQL, pomocí následujících příkazů:


sudo apt install mariadb-server

Po instalaci spusťte bezpečnostní skript, který odstraní některé nebezpečné výchozí hodnoty a zabezpečí databázový server:


sudo mysql_secure_installation

Během tohoto procesu budete vyzváni k nastavení hesla pro uživatele root MariaDB, odstranění anonymních uživatelů, zakázání vzdáleného přihlášení root a odstranění testovací databáze.

Krok 3: Vytvoření databáze a uživatele pro AutoCRM

Přihlaste se do MariaDB a vytvořte databázi společně s uživatelem pro AutoCRM:


sudo mysql -u root -p

V MariaDB konzole spusťte:


CREATE DATABASE autocrm_db;
CREATE USER 'autocrm_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON autocrm_db.* TO 'autocrm_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Nezapomeňte nahradit your_password silným heslem.

 

Krok 4: Instalace PHP a potřebných rozšíření

AutoCRM vyžaduje PHP a několik PHP rozšíření. Nainstalujte je pomocí následujících příkazů:


sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-json php-curl php-zip php-imap php-xml php-mbstring

 

Krok 5: Stáhněte a nastavte AutoCRM

Stáhněte AutoCRM:


cd /var/www/html
sudo wget [link vám byl poslán emailem]

Rozbalte stáhnutý soubor:


sudo apt install unzip
sudo unzip AutoCRM.zip
sudo mv AutoCRM.zip autocrm

Nastavte správná oprávnění pro adresář AutoCRM:


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/autocrm
sudo chmod -R 755 /var/www/html/autocrm

 

Krok 6: Konfigurace Apache pro AutoCRM

Vytvořte nový konfigurační soubor pro AutoCRM v Apache:


sudo nano /etc/apache2/sites-available/autocrm.conf

Vložte do souboru následující konfiguraci:


<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/html/autocrm
ServerName yourdomain.com
<Directory /var/www/html/autocrm>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Nezapomeňte nahradit admin@yourdomain.com a yourdomain.com vašimi skutečnými údaji.

Aktivujte novou konfiguraci a přepište mod_rewrite:


sudo a2ensite autocrm.conf
sudo a2enmod rewrite

Restartujte Apache, aby se změny projevily:


sudo systemctl restart apache2

 

Krok 7: Dokončení instalace AutoCRM

Nyní můžete dokončit instalaci AutoCRM otevřením webového prohlížeče a přístupem k https://yourdomain.com (nebo https://localhost/autocrm, pokud instalujete lokálně). Postupujte podle pokynů průvodce instalací na obrazovce, kde zadáte údaje databáze a vytvoříte administrátorský účet.

Krok 8: Konfigurace interního nastavení AutoCRM

Po dokončení instalace AutoCRM je třeba upravit interní konfigurační soubor, který obsahuje přístupové údaje k databázi a další důležitá nastavení.
Otevřete soubor data/config-internal.php v adresáři AutoCRM:

sudo nano /var/www/html/autocrm/data/config-internal.php

Najděte část souboru, která obsahuje nastavení databáze:


'database' => [
  'driver' => 'pdo_mysql',
  'host' => 'localhost',
  'port' => '',
  'charset' => 'utf8mb4',
  'dbname' => 'db_name_db',
  'user' => 'db_user_db',
  'password' => ''
],

Upravte hodnoty 'dbname', 'user' a 'password' tak, aby odpovídaly údajům, které jste nastavili při vytváření databáze a uživatele v kroku 3.
Po provedení změn soubor uložte a zavřete editor.


sudo systemctl restart apache2

Tímto je konfigurace interního nastavení AutoCRM dokončena a aplikace by měla být plně funkční.

Tímto je instalace AutoCRM dokončena. Ujistěte se, že jste provedli všechny kroky správně a že máte zálohovaná všechna důležitá data než začnete s instalací.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.