+420 775 655 627

Automatizace skladu

1 března, 2024

Automatizace skladů je v současné době nejen trendem, ale stává se nezbytností pro podniky usilující o udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím prostředí dodavatelského řetězce. Efektivní automatizace zahrnuje jak využití pokročilého hardwaru, tak implementaci sofistikovaného softwaru. Nyní si řekněme něco o tom, jaké technologie mohou pomoci sklady automatizovat.

 

Klíčové prvky automatizace skladu – hardware

Roboti

V éře průmyslové automatizace hrají roboti významnou roli při přetváření skladových operací. Tyto inteligentní stroje přinášejí bezprecedentní úroveň efektivity, přesnosti a spolehlivosti do procesů, které byly tradičně závislé na lidské práci.
V automatizovaných skladech roboti vykonávají širokou škálu úkolů, od jednoduchého přesunu zboží po složitější operace, jako je vychystávání objednávek, paletizace a depaletizace.

Tyto systémy se pohybují od autonomních vysokozdvižných vozíků, které se navigují skrze sklady pomocí pokročilých senzorů a algoritmů pro plánování cesty, až po sofistikované robotické paletizační a depaletizační jednotky, které mohou manipulovat s těžkými náklady s neuvěřitelnou přesností.
Nejnovější vývoj v robotice také zahrnuje spolupracující roboty, známé jako coboti, kteří jsou navrženi tak, aby bezpečně pracovali bok po boku s lidmi, doplňujíc lidské schopnosti a zvyšujíc produktivitu.
Tato technologická vlna automatizace nejenže zvyšuje výkon skladů, ale také zásadně mění povahu skladových pracovních míst, přičemž otevírá dveře pro nové možnosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

 

Čárové kódy a čtečky

Automatizace skladů se neobejde bez čárových kódů a čteček, které tvoří základní stavební kameny pro sledování a správu zásob. Čárové kódy představují jednoduchou, ale extrémně efektivní metodu pro rychlou identifikaci a záznam položek ve skladu.

Když jsou tyto kódy naskenovány, čtečky okamžitě přenášejí informace do centrálního skladového systému, což umožňuje okamžitý přístup k datům o položce, jako je její umístění, množství na skladě, datum expirace a další relevantní informace. Tento proces minimalizuje lidské chyby, zrychluje inventarizační cykly a zvyšuje celkovou transparentnost skladových operací.Moderní čtečky čárových kódů jsou navíc stále výkonnější a mnohdy jsou vybaveny bezdrátovou technologií, což umožňuje pracovníkům ve skladu flexibilitu a mobilitu při práci s inventářem. V kombinaci s pokročilými systémy pro správu skladu (WMS), čárové kódy a čtečky poskytují rychlou a spolehlivou metodu pro automatizaci skladových procesů, zlepšují přesnost a zvyšují produktivitu práce.

 

Pick-to-Light a Put-to-Light systémy

V rámci automatizace skladů hrají Pick-to-Light (P2L) a Put-to-Light (PtL) systémy klíčovou roli ve zvyšování efektivity a přesnosti procesů výběru a umisťování zboží. Tyto systémy využívají LED indikátory a tlačítka pro vizuální vedení pracovníků během sběrových a umisťovacích operací, což přináší výhody:

 

 • Rychlost: Světelné indikace rychle a jasně navedou pracovníka na správné umístění položky, což značně zrychluje proces sběru a umisťování.
 • Přesnost: Minimalizace chyb je jedním z hlavních přínosů těchto systémů, jelikož vizuální signály snižují pravděpodobnost lidské chyby při výběru položek.
 • Snadná integrace: P2L a PtL systémy mohou být snadno integrovány do stávajících skladových operací a jsou kompatibilní s mnoha typy skladového softwaru.
 • Škálovatelnost: Tyto systémy lze snadno rozšířit nebo upravit podle měnících se potřeb skladu, což umožňuje flexibilní reakci na sezónní špičky nebo růst podnikání.
 • Uživatelská přívětivost: P2L a PtL systémy vyžadují minimální školení, což umožňuje rychlé začlenění nových nebo dočasných pracovníků do pracovního procesu.
 • Návratnost investice: Díky zvýšení produktivity a snížení chybovosti se systémy P2L a PtL často rychle vyplatí a přinášejí pozitivní dopad na finanční výkonnost skladu.

 

 

Dopravníkové systémy

Dopravníkové systémy jsou součástí moderních automatizovaných skladů, kde tvoří páteř interní logistiky. Tyto systémy se skládají z různých typů dopravníků, jako jsou pásové dopravníky, válečkové dopravníky, řetězové dopravníky a další, které jsou navrženy tak, aby efektivně přesouvaly materiál mezi různými částmi skladu.
Hlavní charakteristiky a výhody, které dopravníkové systémy přinášejí do automatizace skladu:

 

 • Efektivita pohybu: Dopravníkové systémy umožňují hladký a kontinuální tok zboží, což minimalizuje potřebu ručního přesunu materiálů a zvyšuje celkovou efektivitu operací.
 • Flexibilita a adaptabilita: Moderní dopravníkové systémy lze navrhnout a konfigurovat tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám skladu a byly schopné se přizpůsobit měnícím se podmínkám nebo rozložení skladu.
 • Škálovatelnost: Tyto systémy lze snadno rozšířit nebo upravit podle měnících se potřeb skladu, což umožňuje flexibilní reakci na sezónní špičky nebo růst podnikání.
 • Redukce nákladů na pracovní sílu: Automatizovaný pohyb materiálů snižuje závislost na pracovnících pro přesun zboží, což může vést k významné úspoře nákladů na pracovní sílu.
 • Bezpečnost: Dopravníkové systémy snižují riziko pracovních úrazů tím, že omezují potřebu manuální manipulace s těžkými nebo nebezpečnými předměty.
 • Sledování a integrace: Vyspělé dopravníkové systémy mohou být vybaveny senzory a zařízeními pro sledování, které umožňují integraci s Warehouse Management Systémy (WMS) pro real-time sledování a optimalizaci toku zboží.

Využitím dopravníkových systémů mohou podniky značně zlepšit průtok a manipulaci s materiálem ve skladu, což je zásadní pro zvyšování rychlosti a snižování chyb v logistických operacích.

 

Klíčové prvky automatizace skladu – software

ERP Systémy

Enterprise Resource Planning (ERP) systémy jsou významným softwarovým nástrojem pro automatizaci a integraci různých skladových a podnikových procesů. V kontextu skladového hospodářství ERP systémy poskytují komplexní řešení pro správu zásob, plánování zdrojů, řízení objednávek a mnoho dalších klíčových operací.

 

 • Centralizace dat: ERP systémy slouží jako centrální úložiště pro všechna data související se skladem, což zajišťuje, že informace jsou konzistentní, aktuální a snadno dostupné pro potřebné oddělení.
 • Optimalizace zásob: ERP umožňuje lepší předpovídání a plánování potřeb zásob skladu na základě historických dat a trendů, čímž minimalizuje přebytečné zásoby a zlepšuje obrat zásob.
 • Automatizace procesů: Automatizace opakujících se úkolů, jako je zadávání objednávek, fakturace a reportování, šetří čas a snižuje pravděpodobnost chyb spojených s manuálním zpracováním.
 • Integrace s jinými systémy: ERP systémy mohou být často integrovány s dalšími softwarovými nástroji, jako jsou WMS, CRM a e-commerce platformy, což umožňuje plynulý tok informací mezi různými oblastmi podnikání.
 • Zlepšení reportingu a analýzy: Výkonné analytické nástroje v ERP systémech poskytují hluboký vhled do skladových operací, které umožňují sledovat výkonnost, identifikovat trendy a provádět informovaná rozhodnutí.
 • Podpora rozhodování: Díky ERP systémům mají manažeři přístup k široké škále reportů a dashboardů, které jim pomáhají efektivně řídit skladové operace a reagovat na měnící se tržní podmínky.

Využitím ERP systémů mohou podniky nejen zautomatizovat a zjednodušit skladové procesy, ale také získat lepší kontrolu nad celkovým řízením zdrojů, operací a dalších oblastí podnikání.

 

Warehouse Management Systems (WMS)

Warehouse Management Systems (WMS) jsou sofistikované softwarové platformy navržené specificky pro optimalizaci všech aspektů skladových operací. WMS přináší následující funkce a výhody:

 • Přesné sledování zásob: WMS poskytuje real-time sledování zásob, umožňuje přesné záznamy o množství a umístění položek ve skladu, což zásadně snižuje chyby ve výběru a umístění zboží.
 • Optimalizace skladových procesů: Systém WMS může automatizovat a optimalizovat procesy vychystávání, přijímání, skladování a expedice, což vede k efektivnějšímu využití prostoru a pracovní síly.
 • Integrace s hardwarem: WMS se snadno integruje s různým skladovým hardwarem, jako jsou čárové kódy, RFID systémy, roboti a dopravníkové pásy.
 • Zlepšení workflow: WMS pomáhá vytvářet efektivnější pracovní postupy a zlepšuje pracovní procesy díky funkcím jako jsou pokročilé algoritmy pro výběr cest a automatické zpracování objednávek.
 • Flexibilní a škálovatelné řešení: Moderní WMS řešení jsou vysoce konfigurovatelná a škálovatelná, což znamená, že mohou růst a přizpůsobovat se měnícím se potřebám podniku.
 • Reporting a analýza: WMS poskytují podrobné reporty a analytické nástroje, které manažerům umožňují monitorovat výkonnost skladu a identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Podpora komplexních operací: WMS mohou zvládat komplexní úkoly jako je správa více skladů, cross-docking, sledování šarží a expirace, což je nezbytné pro složité logistické operace.

 

 

Voice picking

Voice picking je revoluční softwarová technologie, která transformuje způsob, jakým se ve skladech vybírají a kompletují objednávky. Tato metoda využívá hlasové pokyny pro řízení skladových pracovníků, což znamená, že jejich ruce a oči zůstávají volné pro práci.
S použitím voice pickingu se mohou skladoví pracovníci efektivněji navigovat mezi regály a rychleji vybírat potřebné položky, což vede k rychlejšímu zpracování objednávek a celkovému zvýšení produktivity.Hlasově řízený výběr také přispívá k větší přesnosti při kompletaci objednávek, jelikož systém poskytuje jasné a konzistentní pokyny, a tím výrazně snižuje možnost lidské chyby.
Další výhodou je flexibilita a snadná integrace voice picking systémů do existujících skladových operací. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby komunikovaly s různými skladovými systémy a byly kompatibilní s různými jazyky.

 

Intuitivní povaha hlasového rozhraní znamená, že pracovníci mohou být rychle zaškoleni a začleněni do pracovních procesů bez rozsáhlého předchozího školení.

 

Reporting a analytické nástroje

reporting

 

Reporting a analytické nástroje jsou nezbytné pro moderní automatizované sklady, poskytují cenné vhledy do operací a pomáhají řídit rozhodovací procesy. Tyto nástroje transformují velké objemy dat generovaných skladovými systémy na užitečné informace a reporty:

 • Personalizované dashboardy: Umožňují manažerům sledovat klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) v reálném čase, jako jsou rychlost vychystávání, přesnost inventáře a časy cyklu, což zvyšuje přehlednost a umožňuje rychlou reakci na vzniklé problémy.
 • Prediktivní analýza: Pomocí historických dat a algoritmů strojového učení tyto nástroje předpovídají budoucí trendy, umožňují efektivnější plánování zásob a optimalizaci pracovních sil.
 • Automatizované reportingy: Generují pravidelné zprávy o výkonnosti, inventáři a operacích, což zjednodušuje procesy auditu a plnění regulačních požadavků.
 • Analýza průtoku zboží: Poskytují detailní pohled na pohyb zboží skrz sklad, identifikují úzká místa v procesech a pomáhají při zlepšování logistických cest.
 • Optimalizace prostoru a zdrojů: Analytické nástroje mohou navrhovat nejefektivnější využití skladového prostoru a zdrojů na základě analýzy dat o skladové aktivitě.
 • Rozhodování založené na datech: Poskytují důkazy a podporu pro strategická rozhodnutí, jako je rozšiřování skladů, investice do nových technologií nebo změny v řízení dodavatelského řetězce.

Reporting a analytické nástroje jsou tedy nepostradatelným prvkem pro podniky, které chtějí nejen sledovat a zlepšovat své skladové procesy, ale také proaktivně řídit své operace s jasným porozuměním pro současné výkony a budoucí potřeby.

 

Implementace automatizace skladu

Přechod k automatizovanému skladování vyžaduje strategický přístup. Podniky by jej měly zahájit důkladnou analýzou stávajících procesů, identifikovat oblasti pro zlepšení a vybrat prvky automatizace, které jim pomohou nejvíce.

 

Vyzkoušejte CRM systém zdarma nebo se rovnou vrhněte na ERP systém. Prozkoumejte možnosti umělé inteligence nebo poptejte tvorbu webu na míru vašim potřebám!

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.